De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten

De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten

30 september 2020 - Goedkeuring 1: Ik keur goed dat in afwijking van artikel 10, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004, het saldo van de g-rekening dat overeenkomt met de verschuldigde loonheffing en omzetbelasting waarvoor ingevolge dit besluit geen invorderingsmaatregelen worden genomen of uitstel van betaling wordt genoten op verzoek kan worden gedeblokkeerd door de ontvanger.

De in de vorige volzin bedoelde verruiming kan worden beperkt in situaties van misbruik of oneigenlijk gebruik.

 

“Hiermee kan feitelijk het uitstel van belastingbetaling financiële ruimte bieden voor de onderneming. Een terechte aanvulling in deze tijd." 

Jelle J. de Boer | manager BVIK

 
Goedkeuring 2
Ik keur goed dat uitwinning van de g-rekening achterwege blijft zolang ingevolge dit besluit geen invorderingsmaatregelen worden genomen of uitstel van betaling wordt genoten, tenzij de belangen van de Staat zich daartegen verzetten.


Bron: Staatscourant